• 23. marts 2023
  • 19:30
  • Jelling Kro

DER INDKALDES TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I JELLINGNET.

Torsdag den 23. marts 2023  kl. 19.30 på Jelling Kro
Tilmelding er nødvendigt: www.jellingnet.dk/tilmelding
Dagsorden:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Eventuelle forslag.
  5. Behandling af budget og fastsættelse af kontingent for det løbende regnskabsår.
  6. Valg til bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
  7. Valg til revisor og revisorsuppleant.
  8. Eventuelt.
Forslag til behandling under dagsordenens punkt ”4” skal med medlemmets navns underskrift, være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Forslag lægges ud på foreningens hjemmeside, senest 5 dage før generalforsamlingens afholdelse.