Vedtægter for Jelling Folkedansere

 

Vedtægter for Jelling Folkedansere.

HJEMSTED:

Jelling

Foreningen er stiftet den 11. april 1983.

FORMÅL:

Foreningens formål er at udbrede og styrke kendskabet og interessen for folkedans, spillemandsmusik, egnsdragter og folkesang, og derigennem virke til et sundt fritids - og fornøjelsesliv for medlemmerne.

ORGANISERING:

Foreningen tilsluttes Landsforeningen Folkedans Danmark.

MEDLEMMER:

Som medlemmer kan optages alle over 15 år, som udviser interesse for formålet.

Børn kan optages i en særskilt børneafdeling.

BESTYRELSE:

Foreningen ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer.

Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen, dog således at mindst 2 er på valg hvert år. Ud over valg til bestyrelsen vælges følgende:

2 suppleanter, der vælges for 1 år.

2 revisorer, der afgår skiftevis hvert andet år.

1 revisorsuppleant, der vælges for 1 år.

De medlemmer der er på valg, og som vil modtage genvalg, opstilles på lige fod med andre kandidater.

Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter sker normalt ved skriftlig afstemning. På stemmesedlen må skrives indtil det antal navne, svarende til det antal bestyrelsesmedlemmer der er på valg.

De 2 (3) der får flest stemmer, er valgt til bestyrelsen. De 2 næstfølgende er valgt som 1. suppleant og 2. suppleant.

Valg af revisor og revisorsuppleant, følger samme princip.

Til bestyrelsen kan kun vælges medlemmer, som er over 18 år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv, samt antager ledere og spillemænd og fører kontrol med og har ansvaret for foreningens formål.

GENERALFORSAMLING:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang om året i marts måned og indvarsles mindst 14 dage forud i lokalavisen/dagspressen, eller ved skriftlig meddelelse til samtlige medlemmer.

Dagsorden skal indeholde mindst følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og protokolfører.
  2. Beretning om foreningens aktivitet.
  3. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. Valg af bestyrelse, revisorer, suppleanter, fanebærer og fanevagt.
  6. Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet under pkt. 4, skal være formanden skriftlig i hænde 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset det fremmødte antal medlemmer. Sager der fordrer afstemning, afgøres ved relativt flertal. Hvis det ønskes, ved skriftlig afstemning. Ekstraordinær generalforsamling afholdes hvis bestyrelsen eller mindst 25 % af medlemmerne forlanger det.

Der føres protokol over alle vedtagne beslutninger.

KONTINGENT:

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen, og betales senest 3. danseaften for hver påbegyndt sæson.

Ved kontingentrestance kan bestyrelsen udelukke medlemmer fra foreningens arrangementer.

REGNSKAB OG REVISION:

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Kassereren fører kassebog over foreningens indtægter og udgifter.

Regnskabet revideres af de 2 valgte revisorer.

HÆFTELSE OG TEGNING:

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer eller bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de af foreningen indgåede forpligtigelser, for hvilke alene foreningen hæfter med sin formue.

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue, eller udbytte af nogen art.

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog af den samlede bestyrelse ved køb, salg, lån eller pantsætning.

OPLØSNING:

Foreningen kan kun opløses eller sammenlægges med en anden forening, såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer derfor, på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

I tilfælde af foreningens opløsning, tilfalder foreningens midler alment velgørende formål.

Vedtaget på stiftende generalforsamling den 11.04.1983, ændret den 06.03.2000, den 01.04.2004,den 07.03.2011 og senest den 07.03.2016

                                                         I bestyrelsen.

Inga Sørensen  Jens Møller Jensen    Norma Hornung  Jens Dahlgaard  Bente Leth Pedersen