Høring: Strategisk landsbyplanlægning. Er vi ens?

Høring: Strategisk landsbyplanlægning. Er vi ens?

Byrådets Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati overvejer, at der i næste kommuneplan indgår en opdeling af kommunen i fire oplandområder til Vejle by. Der er udarbejdet en karakteristik af de fire områder med tilhørende kort. 

 

Høringsperiode

Forslag til strategisk landsbyplanlægning er i høring fra den 5. september til den 28. oktober 2020.Svar bedes sendt til Vejle Kommune via Teknik & Miljøs høringsportal www.bylab.vejle.dk

Hvorfor arbejde strategisk med landsbyer i kommuneplanen? 

En opdeling af oplandet efter fælles karakteristika giver bedre mulighed for at planlægge og behandle lokalområder og dermed landsbyer forskelligt. Politik og indsatser kan baseres på de forskellige rammevilkår for lokalområderne. Fx til- fraflytning, afstand til arbejdspladser, adgang til natur, demografi (antal børn, ældre m.v.), jordpriser, erhverv etc.  

Udvalget vil gerne kende lokalrådenes holdning til idéen om at dele landsområder op på den måde. Er landsbyerne i Vejle Kommune mest ens eller mest forskellige? 

Giver det mest mening at alle landsbyer får de samme tilbud og begrænsninger, eller skal muligheder og begrænsninger være forskellige afhængigt af hvor man bor?

Der er tre spørgsmål, som optager udvalget:

  • Kan man med rimelighed sige, at det giver væsentlige forskellige forudsætninger for en landsbys liv, hvor den ligger i Vejle kommune? Øst, i vest eller midt i Vejle Kommune?
  • Bør landsbyerne behandles forskelligt, hvis de har forskellige grundvilkår?
  • Er områderne opdelt korrekt? Bør de fx opdeles efter andre kriterier eller bør afgrænsningen ændres?

Du kan sende dine bemærkninger til kommunen via citizenlab www.bylab.vejle.dk. Her finder du også kortet og kan læse karakteristikken af hvert område.

Du kan læse om baggrunden for forslaget i redegørelsen fra regeringens Landsbyudvalg som har foreslået, at kommunerne giver landsbyerne mere opmærksomhed gennem såkaldt strategisk landsbyplanlægning og regeringen har pålagt kommunerne at indarbejde det i den næste kommuneplan. Statens landsbyvalg har dog haft mest fokus på landsbyer i udkantsområder og har ikke besøg fx landsbyer i Vejle Kommune i forbindelse med sit udredningsarbejde. 

Vejle Kommunes Udvalg for Lokalsamfund og Nærdemokrati spiller ud med, at man kan betragte Vejle Kommune som bestående af fire hoved landområder, 

Det bynære opland

Cirka 12 landsbyer har særlige vilkår på grund af deres nærhed til Vejle by – de har karakter af forstæder med adgang til alle byens fordele. De er samtidig klart afgrænsede byenheder med en lokal selvforståelse som selvstændig byenhed. Erhvervsmæssigt er der mange små erhverv og området har primært tilknytning til arbejdspladser i Vejle.

Udfordringer/planlægning: Fastholde identitet og lokal sammenhængskraft. Byvækst fra Vejle ud mod landsbyerne skaber forandringer i vilkår og rammer.

Naturbyen

Cirka 11 landsbyer har særlige vilkår på grund af placering mellem Vejle, Kolding, Fredericia – midt i Trekantområdet – med kort afstand til motorvej, arbejdspladser og med en unik kyststrækning der giver særligt gode vilkår for at opleve naturen, og især hav og fjord – se blandt andet byvision Naturbyen. Erhvervsmæssigt er der forholdsvis få lokale arbejdspladser og stor udpendling til arbejdspladser i store dele af Danmark, især Trekantområdet.

Udfordringer/planlægning: Markant vækst i befolkningen og dermed behov for styring af væksten og tilpasning af serviceniveau, infrastruktur m.v. Fællesskab i balance via sundt samspil mellem landsbyer og Børkop, med Børkop som centrum for lokalområdet og landsbyer med selvstændige supplementer til områdets service og fritids- og kulturoplevelser.

Ådalen

Cirka 14 landsbyer har særlige vilkår på grund af placering langs og i naturområdet Vejle Ådal samt placering på vejstrækningen mellem to større byer (Vejle – Billund, Vejle – Egtved). Erhvervsmæssigt mange små erhverv og enkelte større virksomheder og turismeerhverv. Tilknytning til arbejdspladser i Vejle, Billund og Kolding.

Udfordringer/planlægning: Fastholde og udvide den lette adgang til ådalen og styrke naturoplevelsen. Fastholde og udvikle infrastruktur og transportmuligheder.

Højderyggen

Cirka 22 landsbyer der har særlige vilkår ved at ligge lidt længere væk fra det østjyske bybånd end de øvrige landsbyer i Vejle Kommune. Der er lidt længere til alting end i resten af kommunen.

Udfordringer/planlægning: Infrastruktur. Kommende hærvejsmotorvej skaber debat. Bosætning. Centralisering i Vejle berører særligt dette område som får længere til serviceydelser. 

 

Landsbyplaner

Det er hensigten at koble den strategiske landsbyplanlægning sammen med udvalgets landsbyplaner, så de supplerer hinanden.

Som det ses på kortet hører Jellingområdet med til Højderyggen.

Se mere om alt dette :

Liste over byer